华数云

×
×
1G
2G
3G
4G
5G
6G
8G
SSD Cloud
  • 1G
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
  • 6G
  • 8G
1G
选择帐单分期:
当前合计:
159
小计:
159
云主机Cloud 1G

单核

1G

20G

10M

1个IP

 

配置选项

域名 *

增加一个10G的新硬盘 -

免费增加10G硬盘

有 (*) 号为必填项

订单详情

描述 价格
SSD Cloud - 1G
¥159 CNY
总计: ¥159 CNY 月付

选择支付方式

客户信息

  • 新客户
  • 已注册
键入图片中的字符
刷新

备注/附加信息


我已阅读并同意 服务协议 继续